Terapiasiiven palvelut

Terapiasiipi tarjoaa toimintaterapiapalveluita kaikenikäisille, mutta pääpaino ja erityisosaaminen on lasten toimintaterapiassa ja erityisesti sensorisen integraation terapiassa. 

Terapiasiipi, Pyhäjoki
Terapiasiipi, Anna Kangas

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan toiminnallisuutta ja suoriutumista arjessa. Toimintaterapia perustuu asiakkaalle merkitykselliseen toimintaan, terapeutin ja asiakkaan sekä ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. 

Toimintaterapiajakso sisältää usein alkuarvioinnin, terapian tavoitteiden laatimisen yhdessä perheen kanssa, terapiajakson toteuttamisen sekä jakson loppuvaiheessa loppuarvioinnin. Loppuarvioinnin aikana arvioidaan yhdessä toimintaterapiajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Terapiajakson päätteeksi terapiasta laaditaan toimintaterapiapalaute. 

 

Toimintaterapiasta voi olla hyötyä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • vaikeuksia karkea- ja hienomotoriikassa
  • vaikeuksia silmän ja käden yhteistyössä tai visuaalisessa hahmottamisessa
  • vaikeuksia keskittymisessä ja oman toiminnan ohjailussa
  • vaikeuksia leikkitaidoissa
  • vaikeuksia vuorovaikutustaidoissa ja sosiaalisissa tilanteissa

 

Terapiasiivellä on käytössä seuraavat arviointimenetelmät:

  • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
  • M- FUN - Miller Function & Participation Scales
  • SPM (Sensory Processing Measure) 5-12 -vuotiaille ja SPM-p (2-5-vuotiaille)
  • OT – PAL ( Occupational Therapy Psychosocial Assessment of Learning)

 

Lähde ja lisätietoja: 

Sensorisen integraation terapia

Sensorisen integraation terapia (SI-terapia) on myös lääkinnällistä kuntoutusta ja sitä voi toteuttaa siihen sensorisen integraation teorian ja terapian erikoistumiskoulutuksen käynyt toiminta- tai fysioterapeutti. 

Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon käsittelyä. Aistitiedon käsittely on prosessi, joka jäsentää (yhdistelee, erottelee, tulkitsee) yksilön kehosta ja ympäristöstä saamaa aistitietoa, jotta tarkoituksenmukainen toiminta mahdollistuu. Kun aistitiedon käsittely on hyvää, lapsi pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja luovasti, vastaten ympäristön haasteisiin. Kun aistitiedon käsittelyssä on vaikeutta (sensorisen integraation häiriö), asioiden tekeminen on vaikeampaa ja lapsella voi olla ongelmia monilla osa-alueilla. Lapsi voi reagoida yli- tai aliherkästi erilaisiin aistimuksiin tai hänen voi olla vaikea tuottaa toimintoja, jotka vaativat motorista suunnittelua ja ohjailua (liikuntaleikit ja urheilu, pukeutuminen, kynänkäyttö jne). 

Sensorisen integraation terapiassa lasta tuetaan itseohjautuvasti osallistumaan sensomotoriseen leikkiin. Terapia toteutuu aistirikkaassa ja runsaasti liikkuvia välineitä sisältävässä tilassa, joka mahdollistaa monipuolisen leikin ja koko keholla työskentelyn. Leikki ja välineet mahdollistavat lapselle kokemuksia lihas- ja nivelaistimuksista, liike- ja tasapainoaistitiedosta ja tuntoaistista yhdessä näkö- ja kuuloaistimusten kanssa.  SI-terapiassa ei ole tarkoitus opetella yksittäisiä taitoja, vaan terapian tavoitteena on luoda perusta oppimiselle ja halutulle toiminnalle. 

Terapiakerran kesto on yleensä 60min. Terapiajakso voi olla lyhyt ohjauksellinen arviointijakso, jonka aikana voidaan kartoittaa tarkemmin aistitiedon käsittelyn haasteita sekä kuntoutustarvetta. Yleensä terapiajaksot kuitenkin kestävät puolesta vuodesta kolmeen vuoteen lapsen tarpeiden, tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Terapiassa tärkeä rooli on myös yhteistyöllä perheen sekä tarvittaessa hoitopaikan/koulun kanssa. Terapeutti auttaa ymmärtämään lapsen aistitiedon käsittelyyn liittyviä vaikeuksia ja yhdessä etsitään keinoja lapsen osallistumisen tukemiseksi arkiympäristössä. 

 

Lähde ja lisätietoja:

Terapiasiiven asiakkaaksi?

Terapiasiiven asiakkaaksi voi hakeutua kuntien maksusitoumuksella tai Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Myös itse maksavana on mahdollista tulla toimintaterapiaan. Jos olet kiinnostunut Terapiasiiven asiakkuudesta tai palveluista, ota yhteyttä vaikka alla olevalla lomakkeella niin katsotaan yhdessä, miten pääsemme yhteistyössä alkuun!